The wishlist name can't be left blank

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP AVES & AVIAN

1. De Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Aves (‘de leverancier’) zijn van toepassing op al haar overeenkomsten. Afwijkingen hebben slechts rechtskracht indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend.

3. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van een opdracht door leverancier. Bij annulering van een opdracht wordt naast schadevergoeding 10% van de overeengekomen prijs (incl. btw) in rekening gebracht.

4. Na het sluiten van de overeenkomst zijn de goederen voor risico van wederpartij.
Tekorten of beschadigingen moeten binnen 3 werkdagen na aflevering of ter beschikking stelling schriftelijk worden gemeld aan leverancier, op straffe van verval van alle aanspraken door wederpartij.

5. Alle intellectuele eigendomsrechten op tekeningen, modellen en dergelijke alsmede op merken, handelsnamen of soortgelijke beeld-, klank- of woordaanduidingen berusten bij leverancier. Bij inbreuk op deze rechten verbeurt wederpartij een boete van € 10.000,- per dag.

6. Leverancier aanvaardt slechts een verplichting tot schadevergoeding voor zover die uit haar algemene leveringsvoorwaarden blijkt. De totale aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het factuurbedrag (excl. btw) voor de betreffende order. Een toerekenbare tekortkoming in een levering wordt uitsluitend hersteld door de order alsnog uit te voeren of te voltooien. Bij termijnoverschrijding is leverancier pas in gebreke nadat wederpartij haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

7. Wederpartij vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden.

8. Alle zaken blijven eigendom van leverancier tot wederpartij aan haar verplichtingen heeft voldaan. Leverancier mag geleverde zaken eigenmachtig van wederpartij of diens houders terugnemen. Wederpartij zal hieraan meewerken op straffe van een boete van € 1.000,- per dag dat zij in gebreke blijft.

9. Alle prijzen luiden: levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, excl. btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering en in EURO’s.

10. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting of verrekening contant bij (af)levering, dan wel door overmaking op een door leverancier aangewezen bank- of girorekening. Bij termijnoverschrijding is wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij vanaf factuurdatum een rente van 1% per maand verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van wederpartij.

11. Indien wederpartij failliet wordt verklaard, surséance van betaling verzoekt, of haar verplichtingen niet nakomt, heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden.

12. Nederlands recht is van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Zwolle.
Op verzoek wordt de volledige versie van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden toegezonden.